Foto: Emma Craig (flickr)

Bakgrunden till namnbytet

På Ax årsmöte 2016 presenterades en motion om byte av namn på föreningen. Motionären Sveriges Orkesterförbund angav i motionen att organisationen sedan länge “framfört kritik mot namnet då det av våra medlemmar har en nedlåtande klang med användandet av ‘amatör’”.

Styrelsen framhöll i sitt svar att ett arbete kring namnbyte redan påbörjats och årsmötet gav styrelsen i uppdrag att presentera förslag till ett nytt namn på årsmötet 2017 som hålls nu i april.

Genomförande

Ax styrelse har under året genomfört flera arbetsmöten kring namnfrågan. Styrelsen har också tagit hjälp av bolaget Snask som tillfört ett viktigt utifrånperspektiv och kommit med förslag både vad gäller inriktning och avgränsningar. Snask har också presenterat flera namnförslag som styrelsen har haft som underlag i arbetet.

Saker att tänka på

Under arbetets gång har flera faktorer funnits som styrelsen har valt att ha i åtanke:
 • ordet “amatör” upplevs som positivt i vissa förbund och som negativt i andra förbund
 • inom vissa förbund används begreppen kommersiell/icke-kommersiell snarare än amatör/professionell
 • ordet “samrådsgrupp” upplevs som svårt att förstå
 • logotypen ger associationer till lantbruk eller bageri
 • ordet “Ax” upplevs som positivt av många och som ett namn som kan fyllas med innehåll
I arbetet har styrelsen funnit att tre perspektiv upplevs som generellt viktiga:
 1. eget utövande – i Ax medlemsförbund är vi aktiva utövare av kultur
 2. ideell verksamhet – Ax medlemsförbund och deras medlemsföreningar är (i huvudsak) ideella föreningar
 3. demokrati och mångfald – Ax medlemsförbund är öppna för alla och välkomnar alla att delta och utöva kultur

Förslag till nytt namn

Styrelsen har diskuterat ett stort antal förslag på namn och väljer att presentera tre förslag som årsmötet kan diskutera och välja bland.
 1. Ax – förbundet för ideella kulturutövare
  Ax är den förkortning som föreningen använt från början. Förkortningen är kort och koncis och börjar bli alltmer etablerad. Det är fullt möjligt att “fylla” förkortningen med innehåll genom att göra en tydligare och mer förklarande tag line. I vårt förslag fokuserar tag linen på de huvudperspektiv som lyfts ovan: ideell verksamhet och eget utövande.

 2. FIIK – förbundet för ideella och icke-kommersiella kulturutövare
  Arbetet med att ta fram ett nytt man har givit upphov till intressanta diskussioner om begrepp som beskriver det kulturutövande som sker inom Ax. Styrelsen bedömer att begreppen “ideell” och “icke-kommersiell” är de som tillsammans ger den tydligaste beskrivningen. Förkortningen FIIK är lätt att uttala och återspeglar tagline.

 3. Frikultur – för ideella kulturutövare
  Under arbetets gång har flera ordkombinationer som beskriver verksamheten inom Ax diskuterats. Ett förslag som styrelsen finner har höjd och visar på hur våra medlemmar ser på sitt kulturutövande är “Frikultur”. Namnet har kombinerats med en tagline.

Här har du chansen att säga vad du tycker!