Om kultursamverkansmodellen

Nu har vi skickat in vårt remissvar på betänkandet om en uppdatering av kultursamverkansmodellen. Kortfattat innebär kultursamverkansmodellen att det numera är regionerna själva som ger medel till kulturinstitutionerna i regionen, där detta tidigare har varit statens jobb. På så vis har man även förflyttat dialogen om kulturen till en regional nivå vilket många upplever är positivt, samtidigt som det är svårt att få till en bra dialog med medborgarna och civilsamhället.

Ax synpunkter på betänkandet

Några av punkterna vi lyfter upp i remissvaret är att vi ser positivt på att man vill stärka dialogen med civilsamhället, och att det är viktigt att inputen som kommer under samråden även faktiskt tas tillvara på. Vi vill också att HBTQ-perspektivet ska få ett större fokus. Vi vill också värna konsulentverksamheten, som är av stor betydelse för civilsamhället, och ser att det finns en risk att den försvinner om man slår ihop konst- och kulturfrämjande verksamhet med andra verksamhetsområden, där kulturen riskerar att försvinna. Där saknar vi en djupare analys i betänkandet.

”Nej till att ta bort konst- och kulturfrämjande verksamheter”

Det är paradoxalt att kulturrådet å ena sidan aktivt ska verka för att minska skillnaderna på tillgången till kultur i landet samtidigt som man föreslår att konst- och kulturfrämjande verksamheter ska tas bort. Detta samtidigt som att dialogen med civilsamhället enligt betänkandet bör stärkas – men att ta bort dessa verksamhetsområden bör även innebära att ett tillfälle till dialog om kulturen går om intet.

Vi ser positivt på att bild- och formområdet tas in som t tas in som ett stödberättigat område inom kultursamverkansmodellen.

Vi vill se en större ekonomisk insats i kultursamverkansmodellen för att regionen ska få möjlighet att satsa på nya former av kultur och kunna utveckla kulturen regionalt.

Vi föreslår även att Ax, och organisationer som Ideell kulturallians, får fungera som kunskapsbärare gentemot civilsamhället över tid för att öka civilsamhällets kunskap om kultursamverkansmodellen och den regionala kulturpolitiken; något vi arbetar med just nu genom Ax projekt En starkare regional närvaro. Ett annat problem vi ser är att kultursamverkansmodellen inte är byggd för hur våra medlemsförbund inom den ideella kulturen är organiserade; många saknar en regional nivå i organisationen och blir därför inte en naturlig part i det regionala samtalet.

Läs vårt remissvar i sin helhet här >>