Information från Folkhälsomyndigheten

Bekräftade fall i Sverige -daglig uppdatering

Allmänna nationella råd

Lättläst – Allmänna nationella råd

Risknivå just nu

Riskbedömning av evenemang och sammankomster

Pandemilagen

Pandemilagen som gällde mellan 10 januari-30 september 2021

Årsmöten går att hålla både inomhus och utomhus då de har dispens från pandemilagen, dock rekommenderar Folkhälsomyndigheten att inte ha årsmöten fysiskt utan helst digitalt.

Skyldighet att förebygga smittspridning

3 §   Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

4 §   Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7-11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
   1. begränsning av antalet besökare,
   2. begränsning av öppettider, eller
   3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

Stanna alltid hemma om du har sjukdomssymptom!

Ta hand om er och andra