Information från Folkhälsomyndigheten

Bekräftade fall i Sverige -daglig uppdatering

Allmänna nationella råd

Lättläst – Allmänna nationella råd

Risknivå just nu

Riskbedömning av evenemang och sammankomster

Pandemilagen

Pandemilagen som gäller mellan 10 januari-30 september 2021

Tillsvidare gäller begränsning av antalet personer till max 8 personer vid allmänna tillställningar och privata sammankomster, inomhus samt utomhus. För den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan straff bli böter eller fängelse i högst sex månader. Barn födda 2002 eller senare undantas begränsningar i pandemilagen, men det ska finnas gott om utrymme i lokalen så att det går att hålla avstånd.

Maxbegränsning om 8 personer gäller både inom- och utomhus. Är man osäker på om ens arrangemang eller tillställning räknas som offentlig sammankomst eller inte, eller vilka regler som gäller i just ert fall rekommenderas det alltid att kontakta polisen och/eller länsstyrelsen först. I vissa fall räknas arrangemang med inbjudna medlemmar som en privat tillställning och inte en offentlig. Begränsningen om högst 8 personer vid en privat sammankomst gäller endast inomhus.

Årsmöten går att hålla både inomhus och utomhus då de har dispens från pandemilagen, det vill säga att fler än 8 personer får medverka vid ett årsmöte. Dock rekommenderar Folkhälsomyndigheten att inte ha årsmöten fysiskt utan helst digitalt.

Skyldighet att förebygga smittspridning

3 §   Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

4 §   Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7-11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på
   1. begränsning av antalet besökare,
   2. begränsning av öppettider, eller
   3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

Stanna alltid hemma om du har sjukdomssymptom!

Ta hand om er och andra