Mellan december 2020 och juni 2021 pågick ett projekt hos Ax att samnla in sina medlemmars erfarenheter, utmaningar och att ge medlemmarna möjlighet att dela med sig av dessa sinsemellan. Med hjälp av enkäter, intervjuer samt gruppsamtal med medlemsföreningarna och deras lokala och regionala medlemmar har Ax fått in både en bred och djup insikt över föreningslivets effekter på grund av corona pandemin. Denna samlade bild har delats till bland annat, Myndigheten för Kulturanalys och utredningen för kulturens återstart. 

Projektets arbetsprocess har varit uppdelat i tre delar. Den första delen av projektet har fokuserat på insamling av material genom en enkät, ett antal intervjuer och gruppsamtal i forma av medlemsmöten. I den andra delen låg fokus på att gå igenom allt material som inkommit samt att sprida informationen mellan medlemsföreningarna genom medlemsmöten och digitala verktyg såsom till exempel medlemsbrev och sociala medier. Den sista delen i arbetsprocessen har fokuserat på att sammanställa informationen och skriva ett dokument med samlade erfarenheter, tips och behov. Förhoppningen är att dokumentet ska fungera som en sorts handbok ifall civilsamhället skulle hamna i en liknande situation. 

Bild på dokumentets första sida.

Läs Ideellt kulturutövande under en pandemiInspiration och tips för hur du kan bedriva
kulturverksamhet i en situation som kräver social distansering
som uppkommit på grund av Ax krisstödsprojekt från Kulturrådet.

Gå till Folkhälsomyndighetens sida här.

Läs den dagliga uppdateringen från Folkhälsomyndigheten här.

Tips och Råd från Amatörteaterns Riksförbund

Ax har haft en nära dialog och samarbete med Amatörteaterns Riksförbund under projektet eftersom atr för också jobbade med ett projekt som ska stötta ett aktivt föreningsliv på ett säkert sätt. Atrs projekt avslutades under våren 2021. Ax projekt avslutades sommaren 2021.

Tips och Råd

ATR har som målsättning att löpande lägga ut aktuell information från myndigheterna om gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin på  www.atr.nu samt hålla bifogad lista med tips och råd uppdaterad.

För att göra det enklare för föreningarna att bedriva verksamhet har vi tagit fram en lathund så att verksamheten ska vara så smittsäker som möjligt. Detta gäller den interna föreningsverksamheten, inte allmän sammankomst. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom att man noga följer givna rekommendationer och vidtar adekvata åtgärder.

Lathunden gäller i första hand verksamhet för deltagare födda 2002 och senare men även grupper med äldre deltagare kan träffas om man beaktar följande tips och råd. 

Vi har inhämtat information från nätet till exempel på Folkhälsomyndighetens hemsida, olika riksorganisationer inom kulturområdet m.m. samt varit i kontakt med kulturdepartementet om deras syn på hur man kan bedriva amatörkulturverksamhet samt Länsstyrelsen Dalarna som har regeringens uppdrag om tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen. 

Tips från atr för att bedriva ”coronasäker” verksamhet

Stanna alltid hemma om du har sjukdomssymptom!!

 • Föreningens styrelse är ansvarig för att sätta sig in i regler och råd kring covid-19. Uppdaterad information finns på www.atr.nu 
 • Var helst utomhus om det är möjligt.
 • Om ni är inomhus, är det lokalens storlek och ventilation som avgör hur stor gruppen kan vara. Undersök lokalen innan du bestämmer hur verksamheten ska bedrivas.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer om två meters avstånd gäller såväl utomhus som inomhus.
 • Informera tydligt om hur ankomst till repetitionen ska gå till. Kanske kan någon ta emot vid ytterdörren.
 • All lämning och hämtning sker utomhus då de som inte ska delta i aktiviteten får vistas i lokalen.
 • Dela om möjligt in i mindre grupper. Ett alternativ är att sätta olika ankomsttider för olika scener, och göra likadant efter repetitionen.
 • Skapa rutiner för att undvika trängsel där man hänger ytterkläder.
 • Alla deltagare måste tvätta händerna ordentligt innan och efter varje repetition.
  Handsprit på olika ställen, som t.ex. vid ingången rekommenderas.
 • Informera/påminn alla deltagare i början av repetitionen om vad som gäller och om vårt gemensamma ansvar.
 • Affischer/tydliga bilder/symboler/markeringar är en bra påminnelse om att hålla avstånd när deltagarna är i lokalen.
 • En del deltagare kan eller vill inte vara med på fysiska repetitioner. Försök att underlätta

så att de kan finnas med på distans. Streama repetitionen till exempel via privat Facebook-grupp och/eller spela in för att kunna se efteråt. Prata med de deltagare det gäller för att hitta bästa lösningen. Det är särskilt viktigt med kommunikation vad gäller gruppen 70+ och andra som tillhör riskgrupper. Kommunicera med alla kring bästa lösningar för dessa deltagare, så att alla åldersgrupper är inkluderade i planering och strategi för ökad smittsäkerhet. Håll kontakt och berätta vad som händer i föreningen, skicka manus och annat material.

 • Om allt är iordningsställt före repetitionen blir det enkelt för alla att på ett mer smittsäkert sätt ta plats.
 • Undvik att dela material och minimera användning av rekvisita. Bäst är om varje deltagare använder endast eget manus/material och egen penna. Lägg om möjligt ut nya manus/material på deltagarnas platser i förväg, efter att ha spritat händerna. Uppmana deltagarna att ta med egna pärmar till och från repetitionen.
 • De som vill tar med eget fika och alla behöver hjälpas åt att hålla två meters avstånd även i pausen.
 • Se över städrutinerna där ni repeterar. Det är bra att ha gott om tid mellan grupperna för att

kunna vädra och sprita handtag etc. Utrustning som bör rengöras inkluderar bland annat eventuell rekvisita som används, mikrofoner och hörlurar. För teknisk utrustning som kan komma att delas mellan flera olika personer, t ex följespots, ljud- och ljusbord ska det finnas rutiner för desinficering och lämpliga rengöringsprodukter ska tillhandahållas.

 • OBS! Det är viktigt att föreningarna själva inhämtar information om eventuella regionala restriktioner från Länsstyrelsen i sitt län!
 • Kom ihåg att ansvaret för ökad smittsäkerhet inte bara är ledarens utan även varje enskild deltagares.

Vi vill påminna om detta citat från Folkhälsomyndighetens dokument:

Smittfrihet kan aldrig garanteras, utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta.

Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.