Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp har beviljats medel från Kulturrådet för att driva projektet En starkare regional närvaro. Projektet ska titta närmare på vilka sätt den ideella kulturen kan stärkas regionalt inom och utanför ramen för kultursamverkansmodellen. 

Projektet, som sträcker sig fram till årsskiftet, undersöker hur kultursamverkansmodellen fungerar i praktiken för ideella organisationer och ska ta fram en “best practice” för hur ideella organisationer skapar kontakter, påverkar kulturplaner och söker bidrag regionalt.

– Projektet är viktigt eftersom ideell kultur är en fritidssysselsättning som engagerar många människor. Det är även en förutsättning för regional tillväxt och för ungdomars engagemang. Ideell kultur underlättar inkludering och mångfald vilket är oerhört positivt och då gäller det att den ideella kulturens aktörer får rätt förutsättningar för att agera. Här finns i dagsläget en obalans mellan regionerna och civilsamhället där man inte riktigt lyckas nå varandra. Det beror på att våra medlemmar har svaga förutsättningar regionalt samtidigt som regionerna och landstingen är osäkra på vad den ideella kulturen gör och kan bidra med och hur man tar tillvara på den kompetens som finns, säger Ax ordförande Johan Groth.

Som en del av projektet kommer tre träffar att anordnas runtom i landet där ideella organisationer, tjänstemän och politiker i regionen får en möjlighet att diskutera hur man arbetar med frågorna och hur regionerna kan bli bättre på att förstå förutsättningarna för och betydelsen av den ideella kulturen. Samtidigt som den ideella kulturen får en bättre förståelse för kulturarbetet som bedrivs på regional nivå.

– Det vi kan se hittills är att alla regioner arbetar med de här frågorna på olika sätt där vissa är mer inkluderande gentemot den ideella kulturen och de ideella parterna vilket även visar sig i kulturplanerna, medan andra arbetar med korta deadlines och förlägger möten och träffar på tider då en ideellt engagerad normalt har svårt att delta. Samtidigt är många organisationer svaga på regional nivå trots omfattande verksamhet vilket innebär att en stor del av kulturen inte kan göra sina röster hörda och påverka regionala beslut, säger Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro.

Guiden från En starkare regional närvaro planeras att vara klar till början av december.

•••
Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp samlar 18 nationella förbund med mer än 250 000 medlemmar verksamma inom olika delar av den ideella kulturen. För Ax är det av central betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att utövandet är tillgängligt för alla. Till medlemmarna i Ax hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet och UNGiKÖR.

•••

Kontakt
Johan Groth, Ordförande Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
+46 (0)70-823 57 11
johan.groth@amatorkultur.se


Emilie Johansson, Projektledare En starkare regional närvaro
+46 (0)70-251 54 29
emilie.johansson@amatorkultur.se

www.amatorkultur.se