Idag, 30 september, släpptes utredningen ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen”. Utredningen har hörsammat de samtal som förts med Ax och våra medlemmar. Flera av sektorns utmaningar tas upp samtidigt som konkreta långsiktiga förslag läggs fram. Nu är det upp till politiken att lyssna på utredningens förslag.

Den absolut viktigaste delen är att utredningen föreslår att det införs ett nationellt återstarts- och utvecklingsstöd som riktar sig till nationella organisationer inom ideellt kulturutövande, också kallat amatörkulturen. Anslagen har länge urholkats då det inte har räknats upp på ca 10 års tid, samtidigt som fler organisationer har tillkommit. Utredningen föreslår: ”Kulturrådets bidrag till allmän kulturverksamhet (anslag 1:2) 215 miljoner kronor” och ”Nämnden för hemslöjdsfrågors bidrag till hemslöjdsområdet (anslag 4:3) 1 miljon kronor.”. Utredningen föreslår också att anslag 1:2 ska öka permanent från år 2024 med 3,5 mkr.

Förslagen är helt avgörande för de ideella kulturutövarnas återstart och utveckling framåt. Det är inte bara pandemin ligger till grund för att anslagen behöver öka, det har behövts i flera års tid och därför är jag glad att se förslaget om den permanenta ökningen, säger Anna Rydborg ordförande i Ax.

Det är bra att utredningen också uppmärksammar utmaningen för den ideella kultursektorn när det kommer till kultursamverkansmodellen. Ideella kultursektorn är inte stark på regional nivå vilket försvårar medverkan i processen kring kulturplaner. Det leder i sin tur till att bidrag i regel inte tilldelas till våra organisationer genom modellen. Med bidrag från Kulturrådet har Ax regionalt bistått i processer inför kulturplanerna under några år. Ett arbete som vi fortfarande ser ett behov av. Utredningen föreslår att regeringen utreder hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas.

Deltagandet i kulturlivet påverkas av bostadsort. På landsbygden är det främst ideella aktörer som ser till att det går att delta i kulturlivet. För att vi ska kunna göra en återstart av kulturen behövs därför satsningar till den ideella kultursektorn.

Läs hela utredningen: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/09/sou-202177/

Lyssna till när ordförande Linda Zachrison presenterar utredningen: https://www.youtube.com/watch?v=4uyaE5DP3ow