kartanu-jpg

Bild från SVT.

Den 6 oktober var deadline för att skicka in sitt remissvar på remissen om regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

I vårt remissvar betonade vi att vi saknar civilsamhällesperspektivet, och då särskilt vilka effekter den nya indelningen skulle kunna få för den ideella kulturen. Vi betonade att det är svårt för våra medlemsorganisationer att behöva ta sig längre sträckor, vid exempelvis samråd. Om man ser till att den nya norrlandsregionen skulle omfatta uppemot halva Sveriges yta – hur påverkar det då det regionala inflytandet för civilsamhället och den ideella kulturen?

Något vi tycker har förbisetts är möjligheterna med en digital region. När föreningsformen förändrar sig och de samhälleliga strukturerna behöver förändras för att möta den förändringen kan en digital region vara en sådan lösning. Vi anser att en digital region skulle möjliggöra för fler former av organisering, former som redan idag finns och växer, och att dessa med en digital region kan vara med och påverka och ta del av medel i en större utsträckning än vad som är fallet i dagsläget.

Du kan läsa vårt remissvar i sin helhet här >>